Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacja dla studentów


PROGRAM OGÓLNY PRAKTYK POZAPEDAGOGICZNYCH

dla studentów

filologii germańskiej

UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KEN w Krakowie

Kierownik ds. Praktyk Pozapedagogicznych
na kierunku Filologia Germańska: dr Aleksandra Bednarowska

Kontakt:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Instytut Neofilologii

Filologia Germańska

Studencka 5, pok. 311
31-116 Kraków

Tel.  12 662-6745

E-Mail: aleksandra.bednarowska@up.krakow.pl


Praktykę pozapedagogiczną studenci odbywają w instytucjach kultury, firmach kooperujących z klientami zagranicznymi, działach obsługi klientów w przedsiębiorstwach, biurach tłumaczeń w kraju lub za granicą, w wymiarze godzin przewidzianym w planie studiów dla odpowiednich roczników:


ROK AKADEMICKI 2022/23


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

III rok studia stacjonarne specjalność język niemiecki w biznesie:

semestr zimowy:

Praktyka I: 30 godzin

semestr letni:

Praktyka II: 40 godzin

III rok studia niestacjonarne specjalność język niemiecki w biznesie:

semestr zimowy:

Praktyka I: 30 godzin

semestr letni:

Praktyka II: 40 godzin

Specjalność nauczycielska z modułem biznesowym: jedynie praktyki pedagogiczne

semester zimowy:
nie ma praktyk

semester letni:

30 godzin: Praktyka zawodowa I (psychologiczno-pedagogiczna) realizowana w szkołach i placówkach oświatowych
30 godzin: Praktyka II nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej

(25 godzin hospitacji, 5 godzin prowadzonych)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:  

II rok studia stacjonarne specjalność przekład w biznesie:

semestr II-IV:

Praktyka I: 80 godzin

Specjalność nauczycielska z modułem translatorycznym:

semester zimowy:
Praktyka zawodowa I

40 godzin: nauczanie języka niemieckiego praktyka w szkole ponadpodstawowej (20 godzin hospitacji, 20 godzin prowadzonych)
semester letni:
Praktyka zawodowa II (pozapedagogiczna): 40 godzin


INFORMACJE OGÓLNE

Przed rozpoczęciem praktyk koniecznym jest dostarczenie do Kierownika Praktyk dr Aleksandry Bednarowskiej:

 1. Oświadczenia o przyjęciu na praktykę zawodową
 2. „Porozumienia o prowadzeniu niepłatnej praktyki pozapedagogicznej” podpisanego przez przedstawiciela firmy (2 egzemplarze)
 3. Oświadczenie RODO (1 egzemplarz)

Opiekunowi Praktyk należy przełożyć w pierwszym dniu praktyki:

 1. „Skierowanie na praktykę zawodową” wystawione przez Kierownika Praktyk
 2. Jeden egzemplarz „Porozumienia o prowadzeniu niepłatnej praktyki pozapedagogicznej” podpisanego przez obie instytucje
 3. Oświadczenie RODO (1 egzemplarz)

Po odbyciu praktyki należy złożyć u Kierownika Praktyk następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o Odbyciu Praktyki
 2. Dziennik Praktyk

Szczegółowe przepisy określa osobne pismo JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Praktyka jest zaliczana na podstawie Dziennika Praktyk i Zaświadczenia o Odbyciu Praktyki.


CELE I ZADANIA OGÓLNE PRAKTYKI ZAWODOWEJ POZAPEDAGOGICZNEJ

Stopień I NIEMIECKI W BIZNESIE Stopień II PRZEKŁAD W BIZNESIE
1 Poznanie i nabycie koniecznych i podstawowych umiejętności w praktycznym wykorzystaniu wiedzy językowej (ogólnej i specjalistycznej) w mowie i piśmie zdobytej na studiach. Pogłębienie nabytych umiejętności w praktycznym wykorzystaniu wiedzy zdobytej na studiach oraz wcześniejszych praktykach objętych planami studiów w komunikacji biznesowej w języku obcym
2 Poznanie podstawowej struktury jednostki, w której odbywa się praktyka (recepcja, dział obsługi klienta, logistyka, kadry, księgowość, zespół PR itp.) Pogłębianie umiejętności zapoznania się nie tylko ze strukturą jednostki, w której odbywa się praktyka (recepcja, logistyka, kadry, zespół PR itp.), ale i całej firmy/instytucji w zależności od konkretnych oczekiwań rynkowych.
3 Kształtowanie potrzebnych umiejętności w zastosowaniu języka niemieckiego w przyszłej pracy zawodowej Nabywanie dalszych, szczegółowych kompetencji branżowego użycia języka niemieckiego
4 Rozwijanie umiejętności samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe Samodzielne i odpowiedzialne wykonywanie zadań zawodowych
5 Wykorzystywanie nabytych i poznanych kompetencji i umiejętności pod okiem pracowników przedsiębiorstwa Sprawne wykorzystywanie nabytych i poznanych kompetencji i umiejętności bez nadzoru

INFORMACJE DLA OPIEKUNÓW PRAKTYK: (link)

Student może odbywać praktykę zawodową we wszystkich placówkach państwowych lub prywatnych, w kraju lub za granicą, które umożliwią mu wykonywanie prac zgodnych z profilem kształcenia. Do czynności takich należą na przykład: pomoc w prowadzeniu sekretariatu, tłumaczenia ustne i pisemne, pomoc w organizowaniu różnego typu wymian, umawianie spotkań mailowo czy telefonicznie, wszelkie prace administracyjne leżące w zakresie umiejętności studenta. Praktyki zawodowe są obowiązkowym elementem kształcenia na 3-letnich studiach pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia

Celem praktyki jest:

 • rozwijanie i pogłębianie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach
 • nabywanie i kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej
 • przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania.

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 

 1. Zapoznanie z przepisami bhp, ppoż. oraz higieniczno-sanitarnymi obowiązującymi w zakładzie pracy.

 

Student potrafi:

– wymienić przepisy bhp i ppoż. obowiązujące w zakładzie pracy/przedsiębiorstwie

– omówić krótko regulamin pracy

– scharakteryzować krótko wymogi higieniczno-sanitarne obowiązujące w jednostkach zakładu

– pracować zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.

– ocenić stan bezpieczeństwa i higieny w zakładzie/przedsiębiorstwie

 

 1. Charakterystyka miejsca praktyki

 

Student potrafi:

– omówić układ funkcjonalno- przestrzenny firmy/instytucji/biura

– określić zakres świadczonych usług

– przedstawić schemat organizacyjny

– omówić funkcje i obowiązki na poszczególnych stanowiskach pracy

– omówić historię firmy/instytucji/biura

– omówić misję i strategię działalności firmy/instytucji/biura

– przedstawić i omówić starania o politykę jakości

– omówić elementy procesu zarządzania

– omówić etapy procesu zarządzania

– omówić więzi organizacyjne

– omówić hierarchię przedsiębiorstwa

– omówić elementy sprawnego działania

Student:

– definiuje ogólne funkcje planowania

– definiuje etapy planowania (strategiczne, operatywne)

– definiuje i charakteryzuje kulturę organizacyjną

– definiuje i charakteryzuje teorię motywacji

 

 1. Obsługa stron

 

Student potrafi:

– aranżować sytuacje handlowe zgodnie z zaleceniem i charakterem firmy/instytucji/biura

– obsługiwać konsumenta zgodnie z obowiązującymi zasadami

– dobierać odpowiedni serwis obsługi do charakteru usługi

– właściwie powitać gości, przedstawić ofertę handlową oraz przyjąć zamówienie

– przygotować materiały

– rozwiązywać trudne sytuacje w pracy

– utrzymywać porządek na stanowisku pracy

 

 1. Sekretariat, recepcja stron, Dział Obsługi Klienta (jeśli istnieje)

 

Student potrafi:

– scharakteryzować zadania sekretariatu, recepcji, działu obsługi Klienta;

– przygotowywać i przeprowadzić niektóre czynności w pracy sekretariatu, recepcji

– sporządzać kopie druków firmowych;

– obsługiwać podstawowe urządzenia biurowe (fax, kopiarki, skanery, inne maszyny i urządzenia);

– przygotować stanowisko pracy oraz organizować pracę w poszczególnych etapach obsługi administracyjno-biurowej;

– organizować pracę sekretariatu, obiegu informacji w firmie, przedsiębiorstwie;

– zdobyć wiedzę na temat podstawowych narzędzi komputerowych potrzebnych w zarządzaniu i aranżacji danych (programy kalkulacyjne, programy obróbki tekstu, danych, grafiki, bazy danych);

– określić zasady i stosować je w praktyce właściwej obsługi klienta;

 1. Dział sprzedaży (jeśli istnieje)

Student potrafi:

realizować politykę rynkowo-handlową oraz strategie przedsiębiorstwa

– sporządzać ofertę handlową dostosowaną do potrzeb Klienta;

– stosować odpowiednie formy promocji i reklamy;

– zawierać umowy z klientami;

– proponować rozwiązania konfliktów.

 

 1. Dział finansowo- księgowy (jeśli istnieje)

Student potrafi:

– charakteryzować wybrane zagadnienia prawa pracy

– charakteryzować dokumentację finansowo-księgową

– scharakteryzować podstawy prawne działu finansowo-księgowego