Przejdź do treści

Informacja dla studentów


Praktyka pedagogiczna w szkołach odbywa się w wymiarze godzin lekcyjnych przewidzianym w planie studiów dla odpowiednich roczników. W ramach praktyki studenci prowadzą i hospitują lekcje j. niemieckiego w szkołach odpowiednich dla danych roczników studiów:

ROK AKADEMICKI 2021/22

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

III rok studia stacjonarne:

semestr zimowy:

30 godzin: Praktyka I (psychologiczno-pedagogiczna) realizowana w szkołach i placówkach oświatowych

30 godzin: Praktyka II nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej
(15 godzin hospitacji, 15 godzin prowadzonych)

semestr letni:

60 godzin: Praktyka III nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej

(40 godzin hospitacji, 20 godzin prowadzonych)

Student może w porozumieniu z Kierownikiem Praktyk przeprowadzić wszystkie przewidziane w programie lekcje (w sumie 35 godzin) w semestrze letnim

 

III rok studia niestacjonarne:

semestr zimowy:

30 godzin: Praktyka I (psychologiczno-pedagogiczna) realizowana w szkołach i placówkach oświatowych

30 godzin: Praktyka II nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej
(15 godzin hospitacji, 15 godzin prowadzonych)

semestr letni:

70 godzin: Praktyka III nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej

(45 godzin hospitacji, 25 godzin prowadzonych)


STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:  

II rok studia stacjonarne:

semestr zimowy:

Praktyka I
60 godzin: nauczanie języka niemieckiego praktyka w szkole ponadpodstawowej (40 godzin hospitacji, 20 godzin prowadzonych)

semestr letni:

Praktyka II
60 godzin: nauczanie języka niemieckiego praktyka w szkole ponadpodstawowej (40 godzin hospitacji, 20 godzin prowadzonych)

 

Praktyką studentów kieruje nauczyciel(ka) języka niemieckiego – opiekun(ka) praktyki. Organizuje on(a)zajęcia studentów, dba o odpowiedni poziom językowy, metodyczny i wychowawczy prowadzonych zajęć, ułatwia studentom dostęp do wszelkiego rodzaju pomocy naukowych i materiałów znajdujących się w szkole, jak podręczniki szkolne, aparatura audiowizualna, tablice, mapy, itp.


CELE PRAKTYK

Celem praktyki jest zapoznanie się przez studenta z różnymi formami pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkołach, zastosowanie praktycznych wiadomości i umiejętności zdobytych w toku studiów i pogłębienie znajomości metod i form nauczania.

W czasie praktyki pedagogicznej studenci powinni mieć możliwość doskonalenia poniższych umiejętności; istotnych dla przebiegu procesu nauczania języka niemieckiego.

Na kompetencję tą składa się:

– planowanie lege artis całych lekcji i bloków tematycznych, zadań domowych, sprawdzianów pisemnych i ustnych,
-dostosowywanie technik nauczania do poziomu, zainteresowań, możliwości i wieku grupy,

-odpowiedni dobór ćwiczeń i zadań oraz organizowanie pracy indywidualnej, w parach i grupach oraz pracy projektowej;
- projektowanie i wykonanie prostych pomocy naukowych; efektywne ich wykorzystanie oraz ewaluacja,

-uczestniczenie w przygotowaniu do egzaminów językowych, uczestniczenie w pracy z uczniem zdolnym oraz w pracy przedmiotowych zespołów wyrównawczych;

-uczestniczenie w zajęciach kół zainteresowań oraz w zajęciach wynikających z Karty Nauczyciela;
-kontrola i ocena wyników pracy uczniów,

-kontrola zachowania uczniów w trakcie zajęć, poznawanie technik niewerbalnych, praca nad mową ciała, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty różnorodnymi środkami wyrazu,

-uczestniczenie w życiu Szkoły oraz w jej promowaniu przez pełnienie roli ambasadora języka obcego;

-pomoc w innych działaniach związanych z przedmiotem studiów i działaniami statutowymi Szkoły.


PROGRAM PRAKTYKI

Głównym zadaniem studentów podczas praktyki jest metodyczne i pedagogiczne przygotowanie się do pracy w szkole. Studenci mają więc hospitować wybrane lekcje opiekuna praktyki i przeprowadzić samodzielnie lekcje języka niemieckiego.

W pierwszych dniach praktyk studenci nie prowadzą samodzielnych lekcji. Lekcje prowadzone przez studentów powinny być równomiernie rozłożone w czasie, z uwagi na potrzebę gruntownego ich przygotowania. Lekcje hospitowane i prowadzone przez studentów powinny być zróżnicowane pod względem językowym i metodycznym.

Każda lekcja studenta musi być przygotowana i gruntownie opracowana. Przygotowując lekcję student powinien konsultować się z nauczycielem – opiekunem praktyk (odnośnie celów lekcji, doboru odpowiednich metod nauczania, materiałów dydaktycznych, planowanego toku lekcji, itp.).

Pisemny konspekt lekcji (patrz: DOKUMENTY DO POBRANIA) ma być przedstawiony najpóźniej w przeddzień jej prowadzenia opiekunowi praktyki, który go zatwierdza lub poprawia.

Po przeprowadzonej lekcji opiekun praktyki wpisuje krótką opinię pod konspektem i ocenia lekcję. Każdą przeprowadzoną przez studenta lekcję należy dokładnie omówić.


W czasie praktyk student zobowiązany jest do:

– zapoznania się z warsztatem pracy nauczyciela języka obcego oraz pracą wychowawczą szkoły,

– poznania dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen),

– przygotowania  konspektów lekcji oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i gromadzenia ich w teczce dydaktycznej.

 

Student w okresie praktyki winien prowadzić harmonogramu hospitowanych i prowadzonych zajęć, wypełniać protokoły hospitacji oraz kompletować konspekty prowadzonych lekcji. Po zakończeniu praktyki proszę poprosić nauczyciela (opiekuna praktyk) o wypełnienie arkuszu oceny studenta.


W ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia praktyki student powinien przekazać harmonogram hospitowanych i prowadzonych zajęć opiekunowi z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

W razie nieobecności spowodowanej chorobą bądź wypadkiem losowym, student ma obowiązek niezwłocznie powiadomić opiekuna praktyk i przedłożyć stosowne zaświadczenie.
Nieusprawiedliwione nieobecności studenta na praktyce traktowane są jako naruszenie zasad odbywania praktyk.


ZALICZENIE PRAKTYK

Warunkiem zaliczenia praktyk jest:

  1. obecność na wszystkich lekcjach w szkole,
  2. przygotowanie konspektów lekcji samodzielnie przeprowadzonych,
  3. hospitacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna praktyk oraz wypełnienia protokołów hospitacji
  4. otrzymanie pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych od nauczyciela w szkole (przedłożenie arkusza oceny studenta),
  5. otrzymanie pozytywnej oceny od opiekuna dydaktycznego z Uniwersytetu Pedagogicznego.

 


Po zakończeniu praktyki studenci przekazują opiekunowi z ramienia UP:
  1. 5 konspektów lekcji (2 w języku niemieckim i 3 w języku polskim)
  2. arkusz oceny studenta wypełniony przez nauczyciela
  3. harmonogram praktyki
  4. protokoły hospitacji

 

Opiekun z ramienia Uczelni dokonuje oceny praktyki na podstawie Arkuszu oceny wypełnionego przez nauczyciela, dokumentacji praktyk oraz oceny lekcji hospitowanej. Wpisu do indeksu dokonuje Kierownik Praktyk.