Przejdź do treści

Studia II stopnia stacjonarne


KRYTERIA REKRUTACJI:

  • konkurs dyplomów

 

Oferta studiów II stopnia skierowana jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunku filologia germańska.

W przypadku uzyskania w toku postępowania kwalifikacyjnego takiej samej liczby punktów o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen uzyskana w trakcie studiów I stopnia.

W przypadku specjalności nauczycielskich konieczne jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji nauczycielskich uzyskanych na studiach I stopnia.

 


SPECJALNOŚCI:

 

Od II roku semestru studiów studenci wybierają specjalność:

1) nauczycielską

2) nauczycielską z modułem translatorycznym

3) nienauczycielską: przekład w biznesie

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 


SYLWETKA ABSOLWENTA:

 

Absolwent studiów posiada zaawansowaną i rozszerzoną wiedzę o języku niemieckim, literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, naukowej i życiu. Legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka obcego na poziomie biegłości C1+ (wg ESOKJ Rady Europy). Posiada ponadto interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku

i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność nauczycielską, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych.

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność nauczycielską z modułem translatorycznym, jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze edukacji jako nauczyciel we wszystkich typach szkół i innych placówkach oświatowych, jak również do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia i przetwarzania danych, itp.

Absolwent kierunku filologia germańska, który wybrał specjalność Przekład w biznesie, jest przygotowany do wykonywania zawodów w obszarze funkcjonowania korporacji międzynarodowych, firm turystycznych i przedsiębiorstw o różnym profilu, prowadzących działalność np. promocyjną, tłumaczeniową, wydawniczą, w środkach masowego przekazu, a także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury, w zakresie tworzenia

i przetwarzania danych, itp.

Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra, który uprawnia go do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia (szkoła doktorska), jak również na studiach podyplomowych.

Absolwent kierunku filologia germańska może pracować m.in.:

– jako tłumacz języka niemieckiego w biurach tłumaczeniowych oraz w firmach prowadzących działalność tłumaczeniową;

– jako tłumacz w firmach międzynarodowych zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz przedsiębiorstwach usługowych o różnym profilu (firmy turystyczne, agencje reklamowe);

– na stanowiskach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego i zaawansowanej wiedzy o kulturze krajów niemieckojęzycznych, np. jako wykwalifikowany pracownik sektora kultury i mediów.


INFORMACJE DODATKOWE: https://www.up.krakow.pl/kandydat

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA: https://rekrutacja-studia.up.krakow.pl/1/default.aspx


Partnerami kierunku Filologia Germańska są firmy Lufthansa Group Business Services oraz Capgemini Polska